Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się ,,Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

Terminy:
1. 1 lipca - 14 lipca 2019 r.
2. 16 lipca - 29 lipca 2019 r.
3. 31 lipca - 13 sierpnia 2019 r.
4. 15 sierpnia - 28 sierpnia 2019 r.
5. 30 sierpnia - 12 września 2019 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.
Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. (87) 4285898, 4285971, e-mail: msz@msz.org.pl.

Zapraszamy do udziału!!!
„Warsztaty Żeglarskie na Morzu Osób z Niepełnosprawnością”

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu ,,Warsztaty Żeglarskie Osób z Niepełnosprawnoœcią"
Warsztaty odbędą się w Chorwacji w następujących terminach:
1. 11 - 25.05.2019 r
2. 31.08 - 14.09.2019 r.
3. 14 - 28.09.2019 r.
4. 28.09 - 12.10.2019 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach winne spełnić następujące warunki:
1. Mieć ukończone 18 lat
2. Przesłać ankietę - złoszenie.
3. Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności znaczne, umiarkowane lub lekkie (z lekkim orzeczeniem będą zakwalifikowane 2 osoby warunek PFRON) potwierdzone przez PCPR.
4. Posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy
5. Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.
6. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Osoby chętne do uczestnictwa w warsztatach w terminie majowym winne przesłać ankietę, kopię orzeczenia i patentu do 25.04.2019 r. na pozostałe warsztaty do 30.06.2019 r.
na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 82 - 500 Kwidzyn ul. Porazińskiej 4. Lub e - mail wieslawn@op.pl
Po zakwalifikowaniu osoby na warsztaty majowe proszone o wpłacenia do dnia 30.04. 2019 r. pozostałe do 15.07.2019 r. kaucji w wysokoœci 500,00 zł na konto Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 36 8300 0009 0011 8096 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy (kaucja będzie wypłacona po zakończeniu warsztatów). Nie wpłacenie kaucji w terminie będzie uznane za rezygnację z udziału w Warsztatach.

 • ANKIETA-ZGŁOSZENIE - Warsztaty na morzu 2019 r.

 • ZAPROSZENIE NA REGATY

  XI INTEGRACYJNE REGATY ŻEGLARSKIE MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA

  Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko

  ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)
  Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl)
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).
  Klub Sportowy ,,Razem Mazury"

  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 4 - 5 maja 2019 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
  2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.
  3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.
  4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
  5. Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dostarczonych przez MCŻiTW Giżycko.
  6. W regatach mogą brać udział załogi 3 osobowe.
  7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo do dnia 25 kwietnia 2019 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
  9. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  10. Otwarcie regat nastąpi 4 maja 2019 r. o godzinie 9.30 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
  11. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 4 maja 2019 r. godzina 10.00.
  12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  13. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  14. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urzšdzenia sterowego/ jachtu będšcego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
  15. Wszyscy uczestnicy biorš udział w regatach na własnš odpowiedzialność.
  16. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakškolwiek szkodę spowodowanš przez zawodnika lub jego jacht wynikajšcš z udziału w regatach.
  17. Uczestnicy imprezy przyjmujš do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w zwišzku z imprezš oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiajšcym imprezę.
  18. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  19. Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, e-mail: msz@msz.org.pl

 • Zgłoszenie do regat do pobrania • ZAPROSZENIE NA REGATY

  XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
  24 – 27 czerwca 2019 r.

  Zadanie współfinansowane ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)
  Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl)
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

  REGULAMIN REGAT
  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 24 - 27 czerwca 2019 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
  2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
  5. Regaty zostanš rozegrane na jachtach kabinowych dostarczonych przez organizatora regat.
  6. Przewiduje się rozegranie 7 - 15 wyścigów. W przypadku rozegrania do 6 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
  7. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.
  8. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  9. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 czerwca 2019 r. wyłącznie na drukach organizatora. UWAGA ! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
  10. Zawodnicy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie MCŻiTW.
  11. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  12. Dnia 24 czerwca 2019 r. przyjazd załóg, dzień treningowy.
  13. Otwarcie regat nastšpi 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
  14. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 25 czerwca 2019 r. godzina 12.00.
  15. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  16. Załogi uczestniczšce w regatach mają obowišzek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  17. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
  18.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  19. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
  20. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
  21. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  22. Mistrzostwa wspierają firmy Budimex i Hornet.
  23. Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, e-mail: msz@msz.org.

  Komandor Regat
  Marek Winiarczyk

 • Zgłoszenie do regat do pobrania

 • Mazurska Szkoła Żeglarstwa laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu

  W sobotę 2 marca 2019 roku na 31.Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2019 w EXPO XXI w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom jubileuszowej XV edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

  Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
  Konkurs, tradycyjnie już, był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix. Konkursowi patronowali także: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Państwowego Gospodarstwa ,,Wody Polskie".
  Grand Prix, z nagrodą Ministerstwa Sportu i Turystyki, dla Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku za zgodne z wiekową tradycją wielostronne upowszechnianie znaczenia Bałtyku, Wisły i Odry. Za przedsięwzięcia nagrody otrzymali:
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa Giżycku – za udaną aktywizację starszego pokolenia żeglarzy poprzez Regaty Seniorów
  Targi Boatshow-Interservis w Łodzi – za dwadzieścia lat targów turystyki wodnej w Łodzi.
  To już czwarta Nagroda Przyjaznego Brzegu, które otrzymaliśmy:
  - w IV edycji za rok 2007 - Almatur Giżycko – za wieloletnie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  - w XI edycji za rok 2014 - Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich
  - w XII edycji za rok 2015 – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.
  XIII PUCHAR MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA w klasie MONOTYP XV
  16 - 17 luty 2019 r.

  Rozegraliśmy kolejne w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. Regaty nie były dofinansowane. Tradycyjnie gościny i sprzętu udzieliło nam bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, a kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Od czwartku warunki lodowe na Kisajnie były dobre. Pomiary lodu na akwenie regat wykazały że jego grubość wynosiła średnio 18 centymetrów. Na lodzie nie było ani śniegu, ani wody. W piątek, który był dniem treningowym. było pochmurnie, ale był wiatr 2 - 3 B i kilka załóg trenowało. W sobotę od rana było piękne słońce, na niebie nie było ani jednej chmurki, wiatr około 2 B. Rozegraliśmy 4 wyścigi. Dwa z nich wygrał Tomasz Dorbach, a po jednym Adam Wójtowicz i Leszek Szeląg. Po południu wiatr osłabł, z powodu wysokiej temperatury miejscami na jeziorze zrobiła się kasza i ciężkie Monotypy pomimo płóz fosforobrązowych coraz częściej zatrzymywały się. W tej sytuacji po rozegraniu czwartego wyścigu przerwaliśmy regaty i bojery ,,latały" turystycznie z jednoosobowymi załogami. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik. Niestety wiele wskazuje na to, że były to ostatnie regaty bojerowe w tym sezonie lodowym. Według większości prognoz pogodowych w najbliższym tygodniu nie tylko w dzień, ale również w nocy będą temperatury powyżej zera stopni. Zapowiadane są także opady deszczu. W planie na ten sezon lodowy mieliśmy jeszcze rozegranie kilku regat. Jeżeli zima powróci rozegramy zaplanowane wcześniej regaty bojerowe. Ogłoszenia o regatach będziemy zamieszczać na stronie internetowej www.msz.org.pl.

  Wyniki;
  1. Tomasz Dorbach, Andrzej Oklej
  2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
  3. Leszek Szeląg, Jan Gotto
  4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
  5. Mirosław Piotrowski, Robert Nadziak
  XI INTEGRACYJNE REGATY BOJEROWE PZŻN 2 - 3 luty 2019 r.

  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie zimowym regaty bojerowe. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania. Gościny i sprzętu udzieliło tradycyjnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Jeszcze w czwartek warunki do rozegrania regat były dobre. Pomiary lodu na akwenie rozgrywania regat wykazały, że jego grubość wynosiła 15 – 18 centymetrów. Wprawdzie w porcie i w jego pobliżu było dużo śniegu (20 – 25 cm), ale na Kisajnie było go około 5 centymetrów. Niestety w nocy padał śnieg i w piątek na jeziorze było go już około 10 centymetrów, a do tego był mokry. Rozegranie regat stanęło pod znakiem zapytania. Na szczęście w nocy z piątku na sobotę nad ranem padał deszcz i rozpuścił trochę śniegu. W tej sytuacji aby regaty mogły się odbyć potrzebowaliśmy tylko wiatru. W sobotę był wiatr 3 - 4 B i dzięki temu rozegraliśmy 5 wyścigów. Momentami podnosiło płozy bojerów i było kilka korkociągów. Trzy wyścigi wygrał Waldemar Woźniak, a dwa Adam Wójtowicz. Kolejne wyścigi mieliśmy przeprowadzić w niedzielę. W nocy z soboty na niedzielę była odwilż i padał deszcz. W rezultacie w niedzielę na lodzie nie było już śniegu i zamiast niego było około 4 centymetry wody. Nie było kompletnie wiatru i padał deszcz. W tej sytuacji zakończyliśmy regaty. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik. W tym sezonie lodowym zamierzamy jeszcze zorganizować kilka treningów oraz rozegrać kilka regat, między innymi: XI Bojerowe Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych i XIII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie Monotyp XV. Ogłoszenia o regatach będą zamieszczane na stronie internetowej www.msz.org.pl.

  Wyniki:
  1. Waldemar Woźniak, Tomasz Dorbach
  2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
  3. Jacek Niżygorodzki, Robert Makarski
  4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
  5. Leszek Szeląg, Mirosław Piotrowski
  6. Andrzej Oklej, Barbara Wójtowicz

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

   
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: