Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto bankowe: BNP PARIBAS 90 1600 1462 1820 7704 9000 0001
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
NIP: 8451844856 REGON: 519584338

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu ,,SZKOLENIOWE WARSZTATY ŻEGLARSKIE", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Ośrodek, na terenie którego będą odbywały się warsztaty powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych, podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Warsztaty odbędą się w 5 terminach: 1-14.07.2019; 16-29.07.2019; 31.07-13.08.2019; 15.08-28.08.2019; 30.08-12.09.2019. W pierwszych 5 warsztatach będzie brało udział po 20 uczestników i 11 osób kadry. W warsztatach będzie brało udział łšcznie 100 uczestników i 55 osób kadry, również w większości osób niepełnosprawnych.
- zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, duże łazienki itp.)
- wyżywienie całodzienne (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad)
-zamówienie obejmuje 7 jachtów kabinowych, 1 jachty DZ, 2 katamarany, motorówkę asekuracyjną. W przypadku wystąpienia, silnych wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym statek komisji sędziowskiej, boje regatowe itd.)
- zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne. Zamówienie obejmuje także siłownię.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia częœci lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.09.2019 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres poczty pzzn.gizycko@gmail.com kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 10 maja 2019 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 maja, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej pod adresem www.pzzn.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaœnień dotyczących treœci złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzzn.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%
2 - Cena 40%

VII. INFORMACJE DOTYCZĽCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jan Gotto pod numerem telefonu 55038523 oraz adresem email:pzzn.gizycko@gmail.com
XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
Zadanie współfinansowane ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
TERMIN: 21 czerwca - 23 czerwca 2019 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcją żeglugi. ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 10.06.2019 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
Plan regat:
21.06.2019 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
22.06.2019 r. - godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja
23.06.2019 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikajšcą z udziału w regatach.
Informacji udziela Prezes PZŻN Jan Gotto , tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT I EDYCJA

 • XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 4 Edycje
  Zadanie współfinansowane ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych otrzymał dofinansowanie z PFRON na XVI Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych
  Regaty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, ul. Moniuszki 24 (www.sail-mazury.pl) w terminach;
  1. I Edycja w dniach: 21 czerwca - 23 czerwca 2019 r.
  2. II Edycja w dniach: 13 września - 15 września 2019 r.
  3. III Edycja w dniach: 27 września - 29 wrześœnia 2019 r.
  4. IV Edycja w dniach: 4 października - 6 października 2019 r.
  Szczegółowych informacji udziela Jan Gotto Prezes PZŻN tel. 505 038 523, e-mail: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Bezpłatne szkoleniowe warsztaty żeglarskie.

  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,

  Terminy:
  1. 1 lipca - 14 lipca 2019 r.
  2. 16 lipca - 29 lipca 2019 r.
  3. 31 lipca - 13 sierpnia 2019 r.
  4. 15 sierpnia - 28 sierpnia 2019 r.
  5. 30 sierpnia - 12 września 2019 r.

  Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.
  Organizatorem warsztatów jest Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Ankietę oraz orzeczenie o niepełnosprawnoœci należy przesłać na adres Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 24 lub e-mail: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Szczegółowe informacje pod nr tel. 505 038 523, e-mail: pzzn.gizycko@gmail.com.

  Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna. Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych nr 90 1600 1462 1820 7704 9000 0001 kaucję w wysokości 250 zł. Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
  Zapraszamy do udziału !!!

 • ANKIETA-ZGŁOSZENIE - Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie.

 • Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się ,,Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

  Terminy:
  1. 1 lipca - 14 lipca 2019 r.
  2. 16 lipca - 29 lipca 2019 r.
  3. 31 lipca - 13 sierpnia 2019 r.
  4. 15 sierpnia - 28 sierpnia 2019 r.
  5. 30 sierpnia - 12 września 2019 r.

  Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.
  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl
  Szczegółowe informacje pod nr tel. (87) 4285898, 4285971, e-mail: msz@msz.org.pl.

  Zapraszamy do udziału!!!
  XI Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa
  3 - 5 maja 2019 r.

  Tradycyjnie jako pierwsze w sezonie letnim rozegraliśmy integracyjne regaty żeglarskie. Gościny i sprzętu udzieliło nam jak zwykle Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Głównym organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych i Klubem Sportowym ,,Razem Mazury". Regaty były dofinansowane przez Gminę Giżycko. Do regat zgłosiło się ponad 20 załóg. Niestety z powodu złych prognoz pogodowych które zapowiadały zimno, cišgłe opady deszczu i silne wiatry część załóg nie przyjechała. W rezultacie na starcie pojawiło się 18 załóg z różnych zakątków Polski. Było wśród nich kilku członków Kadry Narodowej Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością.Piątek był dniem treningowym i mimo silnego wiatru załogi trenowały. W sobotę były dobre warunki do żeglowania. Było pochmurnie, ale nie padało i był wiatr 3 - 4, w porywach do 5 B. W tej sytuacji zapadła decyzja o zarefowaniu żagli i regaty rozpoczęliśmy wcześnie rano. Do przerwy obiadowej rozegraliśmy 3 wyścigi. Wszystkie wygrał Andrzej Bury - dziewięciokrotny Mistrz Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. Za nim za każdym razem linię mety jako drugi przecinał Waldemar Woźniak ubiegłoroczny srebrny medalista Mistrzostw Świata i bršzowy medalista Mistrzostw Europy. Trzecie miejsce zajmował Adam Wójtowicz z dorobkiem jedenastu punktów. Po obiedzie do kolacji rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. Wysoką formę utrzymał Bury, który w tych wyścigach zajął drugie, pierwsze i ponownie drugie miejsce. WoŸniak, który w tych regatach startował z nową załogą w czwartym wyścigu był trzeci, w piątym był dziewiąty, a w szóstym nie wystartował. Doskonale (co było dużą niespodzianką) żeglowała załoga Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze sternikiem Eugeniuszem Kudiukiem, która wygrała czwarty wyścig, w piątym była druga, a w szóstym zajęła siódme miejsce. W rezultacie po rozegraniu sześciu wyścigów zdecydowanym liderem był Bury z dorobkiem 8 punktów. Drugie miejsce zajmował Adam Wójtowicz z dorobkiem 28 punktów, a trzecie Tomasz Dorbach z Klubu Sportowego ,,Razem Mazury" z dorobkiem 32 punktów. Ponieważ były to sumy punktów bez odrzutek, a różnice punktowe między kolejnymi załogami były niewielkie wszystko miało się rozstrzygnąć następnego dnia. W niedzielę wiatr był słabszy około 3 B, pojawiało się nawet momentami słońce i rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. Woźniak żeglował dobrze (pierwsze, pierwsze i drugie miejsce), ale i tak zabrakło mu jednego punktu do zwycięstwa. Równo żeglował Wójtowicz (drugie, drugie i trzecie miejsce) i dzięki temu stanął na najniższym miejscu podium. Dobrze żeglował również Dorbach (trzecie, trzecie i pierwsze miejsce), ale miał za duże straty z poprzedniego dnia i musiał zadowolić się czwartym miejscem w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Nagrody wręczał Burmistrz Giżycka - Wojciech Karol Iwaszkiewicz. Wszyscy zawodnicy otrzymali komplety żeglarskich, laminowanych map Wielkich Jezior Mazurskich. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik.
  Zaprosiliśmy zawodników na cykl regat żeglarskich, które organizujemy w czerwcu - I Edycja XVI Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych (21 - 23.06.2019 r.) ; XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością (24 - 27.06.2019 r.) oraz XV Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych (28 - 30.06.2019 r.).

  Wyniki:
  1. Andrzej Bury, Leszek Król, Bożena Bień (12 pkt.)
  2. Waldemar Woźniak, Mikołaj Mińko, Kamil Liczmański (13 pkt.)
  3. Adam Wójtowicz, Andrzej Oklej, Aleksandra Owczarek (21 pkt.)
  4. Tomasz Dorbach, Żołyniak Przemysław, Ewelina Bojarska (23 pkt.)
  5. Eugeniusz Kudiuk, Mirosław Szymczyk, Wojciech Łaszkiewicz (38 pkt.)
  6. Dariusz Kuśnierz, Katarzyna Rybacka, Janusz Wilczyński (40 pkt.)
  7. Jan Uruski, Andrzej Ławniczek, Anna Ławniczek (41 pkt.)
  8. Gabriela Chrószcz, Dorota Zakowicz, Zbigniew Linde (54 pkt.)
  9. Marcin Sitek, Monika Targońska, Wojciech Kancelarczyk (59 pkt.)
  10. Bogdan Jałoszyński, Urszula Lizińska, Janina Skierkowska (61 pkt.)
  „Warsztaty Żeglarskie na Morzu Osób z Niepełnosprawnością”

  Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu ,,Warsztaty Żeglarskie Osób z Niepełnosprawnoœcią"
  Warsztaty odbędą się w Chorwacji w następujących terminach:
  1. 11 - 25.05.2019 r
  2. 31.08 - 14.09.2019 r.
  3. 14 - 28.09.2019 r.
  4. 28.09 - 12.10.2019 r.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach winne spełnić następujące warunki:
  1. Mieć ukończone 18 lat
  2. Przesłać ankietę - złoszenie.
  3. Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności znaczne, umiarkowane lub lekkie (z lekkim orzeczeniem będą zakwalifikowane 2 osoby warunek PFRON) potwierdzone przez PCPR.
  4. Posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy
  5. Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.
  6. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Osoby chętne do uczestnictwa w warsztatach w terminie majowym winne przesłać ankietę, kopię orzeczenia i patentu do 25.04.2019 r. na pozostałe warsztaty do 30.06.2019 r.
  na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 82 - 500 Kwidzyn ul. Porazińskiej 4. Lub e - mail wieslawn@op.pl
  Po zakwalifikowaniu osoby na warsztaty majowe proszone o wpłacenia do dnia 30.04. 2019 r. pozostałe do 15.07.2019 r. kaucji w wysokoœci 500,00 zł na konto Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 36 8300 0009 0011 8096 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy (kaucja będzie wypłacona po zakończeniu warsztatów). Nie wpłacenie kaucji w terminie będzie uznane za rezygnację z udziału w Warsztatach.

 • ANKIETA-ZGŁOSZENIE - Warsztaty na morzu 2019 r.

 • ZAPROSZENIE NA REGATY

  XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
  24 – 27 czerwca 2019 r.

  Zadanie współfinansowane ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)
  Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl)
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

  REGULAMIN REGAT
  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 24 - 27 czerwca 2019 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
  2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
  5. Regaty zostanš rozegrane na jachtach kabinowych dostarczonych przez organizatora regat.
  6. Przewiduje się rozegranie 7 - 15 wyścigów. W przypadku rozegrania do 6 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
  7. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.
  8. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  9. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 czerwca 2019 r. wyłącznie na drukach organizatora. UWAGA ! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
  10. Zawodnicy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie MCŻiTW.
  11. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  12. Dnia 24 czerwca 2019 r. przyjazd załóg, dzień treningowy.
  13. Otwarcie regat nastšpi 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
  14. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 25 czerwca 2019 r. godzina 12.00.
  15. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  16. Załogi uczestniczšce w regatach mają obowišzek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  17. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
  18.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  19. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
  20. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
  21. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  22. Mistrzostwa wspierają firmy Budimex i Hornet.
  23. Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, e-mail: msz@msz.org.

  Komandor Regat
  Marek Winiarczyk

 • Zgłoszenie do regat do pobrania

 • Mazurska Szkoła Żeglarstwa laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu

  W sobotę 2 marca 2019 roku na 31.Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2019 w EXPO XXI w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom jubileuszowej XV edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

  Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
  Konkurs, tradycyjnie już, był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix. Konkursowi patronowali także: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Państwowego Gospodarstwa ,,Wody Polskie".
  Grand Prix, z nagrodą Ministerstwa Sportu i Turystyki, dla Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku za zgodne z wiekową tradycją wielostronne upowszechnianie znaczenia Bałtyku, Wisły i Odry. Za przedsięwzięcia nagrody otrzymali:
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa Giżycku – za udaną aktywizację starszego pokolenia żeglarzy poprzez Regaty Seniorów
  Targi Boatshow-Interservis w Łodzi – za dwadzieścia lat targów turystyki wodnej w Łodzi.
  To już czwarta Nagroda Przyjaznego Brzegu, które otrzymaliśmy:
  - w IV edycji za rok 2007 - Almatur Giżycko – za wieloletnie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  - w XI edycji za rok 2014 - Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich
  - w XII edycji za rok 2015 – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.
  XIII PUCHAR MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA w klasie MONOTYP XV
  16 - 17 luty 2019 r.

  Rozegraliśmy kolejne w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. Regaty nie były dofinansowane. Tradycyjnie gościny i sprzętu udzieliło nam bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, a kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Od czwartku warunki lodowe na Kisajnie były dobre. Pomiary lodu na akwenie regat wykazały że jego grubość wynosiła średnio 18 centymetrów. Na lodzie nie było ani śniegu, ani wody. W piątek, który był dniem treningowym. było pochmurnie, ale był wiatr 2 - 3 B i kilka załóg trenowało. W sobotę od rana było piękne słońce, na niebie nie było ani jednej chmurki, wiatr około 2 B. Rozegraliśmy 4 wyścigi. Dwa z nich wygrał Tomasz Dorbach, a po jednym Adam Wójtowicz i Leszek Szeląg. Po południu wiatr osłabł, z powodu wysokiej temperatury miejscami na jeziorze zrobiła się kasza i ciężkie Monotypy pomimo płóz fosforobrązowych coraz częściej zatrzymywały się. W tej sytuacji po rozegraniu czwartego wyścigu przerwaliśmy regaty i bojery ,,latały" turystycznie z jednoosobowymi załogami. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik. Niestety wiele wskazuje na to, że były to ostatnie regaty bojerowe w tym sezonie lodowym. Według większości prognoz pogodowych w najbliższym tygodniu nie tylko w dzień, ale również w nocy będą temperatury powyżej zera stopni. Zapowiadane są także opady deszczu. W planie na ten sezon lodowy mieliśmy jeszcze rozegranie kilku regat. Jeżeli zima powróci rozegramy zaplanowane wcześniej regaty bojerowe. Ogłoszenia o regatach będziemy zamieszczać na stronie internetowej www.msz.org.pl.

  Wyniki;
  1. Tomasz Dorbach, Andrzej Oklej
  2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
  3. Leszek Szeląg, Jan Gotto
  4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
  5. Mirosław Piotrowski, Robert Nadziak
  XI INTEGRACYJNE REGATY BOJEROWE PZŻN 2 - 3 luty 2019 r.

  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie zimowym regaty bojerowe. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania. Gościny i sprzętu udzieliło tradycyjnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Jeszcze w czwartek warunki do rozegrania regat były dobre. Pomiary lodu na akwenie rozgrywania regat wykazały, że jego grubość wynosiła 15 – 18 centymetrów. Wprawdzie w porcie i w jego pobliżu było dużo śniegu (20 – 25 cm), ale na Kisajnie było go około 5 centymetrów. Niestety w nocy padał śnieg i w piątek na jeziorze było go już około 10 centymetrów, a do tego był mokry. Rozegranie regat stanęło pod znakiem zapytania. Na szczęście w nocy z piątku na sobotę nad ranem padał deszcz i rozpuścił trochę śniegu. W tej sytuacji aby regaty mogły się odbyć potrzebowaliśmy tylko wiatru. W sobotę był wiatr 3 - 4 B i dzięki temu rozegraliśmy 5 wyścigów. Momentami podnosiło płozy bojerów i było kilka korkociągów. Trzy wyścigi wygrał Waldemar Woźniak, a dwa Adam Wójtowicz. Kolejne wyścigi mieliśmy przeprowadzić w niedzielę. W nocy z soboty na niedzielę była odwilż i padał deszcz. W rezultacie w niedzielę na lodzie nie było już śniegu i zamiast niego było około 4 centymetry wody. Nie było kompletnie wiatru i padał deszcz. W tej sytuacji zakończyliśmy regaty. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik. W tym sezonie lodowym zamierzamy jeszcze zorganizować kilka treningów oraz rozegrać kilka regat, między innymi: XI Bojerowe Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych i XIII Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie Monotyp XV. Ogłoszenia o regatach będą zamieszczane na stronie internetowej www.msz.org.pl.

  Wyniki:
  1. Waldemar Woźniak, Tomasz Dorbach
  2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
  3. Jacek Niżygorodzki, Robert Makarski
  4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
  5. Leszek Szeląg, Mirosław Piotrowski
  6. Andrzej Oklej, Barbara Wójtowicz

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

   
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: